Sattarov Muzaffar Normurodovich>
Sattarov Muzaffar Normurodovich
Assistent
Ma'lumotlar:
Fakultet
Gidrotexnika qurilishi
Kafedra
Qurilishni tashkillashtirish va texnologiyasi
Ilmiy daraja va unvon
Assistent
Bog‘lanish:
Telefon
Iqtiboslash indekslari:
  • Google scholar h-index
  • Scopus h-index
  • WoS h-index
Foydalanuvchi hisoblari:

Sattarov Muzaffar Normurodovich

Assistent

Kitoblar ro‘yxati

TO‘LIQ NOMI HAVOLA
Ирмухамедова Л.Х, доцент Фырлина Г.Л, ст.преподаватель Ашрабова М.А, ст.преподаватель (2019). МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ по прохождению практики, предшествующей выпускной квалификационной работе бакалавра для студентов по направлению 5340700 ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО , ТИИИМСХ
Ирмухамедова Л.Х, доцент Фырлина Г.Л, ст.преподаватель Ашрабова М.А, ст.преподаватель (2019). МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА , ТИИИМСХ
Ирмухамедова Л.Х, доцент Фырлина Г.Л, ст.преподаватель Ашрабова М.А, ст.преподаватель (2019). по организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ» , ТИИИСХ
Irmuхаmеdоvа L.Х Firlinа G.L Ashrabova (2019). BАKАLАVR BITIRUV MАLАKАVIY ISHINI BАJАRISH BO`YICHА USLUBIY KO`RSАTMА , ТИҚХММИ
G.L.Firlinа, А.U.Аtаjаnоv (2019). USLUBIY KO`RSАTMА (“Mахsus ishlаr” bo`limi) , TIQXMMI
Irmuхаmеdоvа L.Х Firlinа G.L Ashrabova (2019). «Gidrotexnika qurilishi» bakalavriat ta’lim yo`nalishi talabalarining bitiruv malakaviy ishi oldi amaliyotini o`tkazish bo`yicha USLUBIY KO`RSATMA , ТИҚХММИ